Oko

Marco Polo: Milion

Příběh chánova vyslance.

Marco Polo Když italský dvorní spisovatel a milovník neuvěřitelných příběhů Rusticello seděl v janovském vězení, přibyl k němu jednoho dne spoluvězeň, kterého jako by mu poslalo samo nebe. Byl to vysoký Benátčan s vlasy dlouhými až po ramena a s vážným výrazem ve tváři. Jmenoval se Marco Polo.

Pro ukrácení dlouhé chvíle začal Polo společníkovi vyprávět své životní osudy a byly to zážitky tak nevšední, že se je Rusticello jal ihned zapisovat. Celý život snil o díle, které by jej přežilo a stalo se ozdobou v knihovnách slavných panovníků. Zde byla jedinečná příležitost. A tak vznikla kniha později mnohokrát přepisovaná, opisovaná a převyprávěná, s původním názvem Popis světa, později známá spíše pod titulem Milion.

Benátští bratři Niccolo a Matteo Polo

Marco Polo Milion

Marco Polo Milion.

Celý příběh, popisovaný v knize Milion, začal v Benátkách roku 1260. Evropa se tehdy rychle ekonomicky i kulturně rozvíjela a začala čile rozšiřovat pole své obchodní působnosti. Benátky byly silným městským státem, k němuž náležela dokonce i část Konstantinopole dobyté během křižáckých výprav. Dva bratři Niccolo a Matteo Polo zabývající se obchodováním s Orientem se jednoho dne rozhodli, že se vydají na cestu a proniknou dále na Východ, až do Mongolské říše. Doufali, že zde naleznou nové odbytiště pro své zboží. Výprava byla úspěšná. Bratři uzavřeli množství výhodných obchodů a v hlavním městě mongolského panství Karakoru se setkali dokonce se samotným Kublajchánem, potomkem mocného Čingischána. Domů odjížděli se zvláštním posláním: požádat papeže, aby k chánovi vyslal sto učených mužů církve, kteří by mocného vladaře poučili o křesťanské víře. Když se bratři vrátili po několika letech nepřítomnosti do Benátek, Niccolova manželka již nebyla mezi živými. Zanechala však svému muži syna Marca, kterému bylo tou dobou patnáct let. Papež Klement IV. mezitím zemřel. Niccolo a Matteo čeklali dva roky, než byl zvolen nový papež Řehoř X., který místo sta učenců vyslal s bratry pouze dva žebravé mnichy. Ti při první příležitosti předali papežův dopis pro Kublajchána bratrům Polovým a rychle se obrátili na zpáteční cestu.

Putování za Chánem

Mladý Marco Polo se nebál. Pokračoval s otcem a strýcem dál, přes Arménii až do Perského zálivu. V přístavním městě Hormuzu chtěli nastoupit na jednu z lodí plujících do Číny. Když však viděli ubohý stav plavidel, vzdali se putování po moři a vydali se po věhlasné Hedvábné cestě. Na začítku této cesty, v afghánském pohoří Hindúkuš je zastavila Marcova horečka, jejíž léčení si vyžádalo celý rok. Poté trojice pokračovala dál přes Kašmír, Pamír, Turkestán a poušť Gobi směrem k východnímu čínskému pobřeží. V roce 1275 dorazili do Kublajchánova letního sídla v Šang-tu. Aby zmírnil chánovo rozhořčení nad tím, že nesplnili úkol, nabídl Niccolo Polo Kublajchánovi alespoň služby svého jedenadvacetiletého syna.

Marco Polo, vyslanec Velkého chána

V době, kdy se Marco Polo dostal do Číny, dokončoval Kublajchán dobytí země. Domácí dynastie Sung byla poražena a mongolská říše se prostírala téměř po celé východní Asii. Rozlehlost Kublajchánovy země Marca Pola fascinovala. Ještě více byl okouzlen jeho osobou. Líčí jej jako prozíravého vladaře, který zavedl do podmaněných zemí řád a spravedlnost. Zakázal například hazardní hry či regionální zvyk zabíjet ve spánku nejvzácnější hosty, aby se jejich duše staly ozdobou domu. Respektoval náboženství porobených národů i jejich božstva. Svého benátského služebníka si časem velmi oblíbil a začal mu svěřovat nejrůznější administrativní úkoly. Posléze se z Marca stal vyslanec, který projížděl po chánově říši a informoval vladaře o životě a zvycích jeho lidu. Protože Kublajchána nudily suché, strohé popisy, vypracoval si Polo barvitý styl vyprávění plný anekdot a zajímavých detailů.

Popis části světa, kterou Marco Polo procestoval

Čína

Velkou část Rusticellovy knihy Milion zabírá Čína. Pro Evropu byla v té době Asie neznámá, opředená hrůzostrašnými pověstmi. Vyprávění Marca Pola přineslo cenné informace, které byly později využity při obchodních cestách. Marco Polo popisuje používání bylin a minerálů v tradiční čínské medicíně, astrologii založenou na dvanáctiletých cyklech, zvyk zdejších mužů mít několik manželek, používání "pomalu hořících černých kamínků" (tj. uhlí), pití saké. S nadšením líčí promyšlenou síť cest a zájezdních hostinců, která umožňovala rychlé doručování zpráv. Velký zájem vzbuzovaly v Benátčanovi asijské ženy, k nimž se často ve vyprávění vrací. Hovoří o zvláštním Kublajchánově způsobu vybírání manželek. Sto mladých dívek musí strávit jednu noc se starými ženami, které zjistí, zda jsou dívky zdravé, neposkvrněné a mají čerstvý dech. Z nich si posléze chán vybere šest, které mu slouží "u stolu i na loži". O Peršankách se Marco zmiňuje jako o nejkrásnějších ženách na světě, Číňanky obdivuje pro jejich dokonalé chování, plachost, úslužnost a skromnost.

Peking

Kublajchánovy lovecké výpravy na slonech jsou vylíčeny tak podrobně, že se jich Benátčan jistě účastnil. Lovilo se v jarních měsících s pomocí lvů, leopardů, orlů a sokolů. V létě odpočíval chán v Šang-tu a šest zimních měsíců vládl ze svého paláce v Pekingu. Pekingský zimní palác byla velká, dobře organizovaná pevnost, v níž Marco Polo patrně strávil delší čas, neboť důkladně rozebírá jeho strukturu. Peking samotný byl uspořádán do 110 pravoúhlých šachovnicovitých bloků propojených rovnými ulicemi. Za branami města byly rezidence, obchody a hotely. Na předměstích fungoval systém prostitutek, z nichž některé byly chánem speciálně placeny za služby cizincům a vyslancům.

Marcova cesta domů

Niccolo, Matteo a Marco Polo strávili v Číně sedmnáct let. Kublajchánovi poradci stále více žárlili na Marcův úzký vztah s chánem. Obrovská mongolská říše se v té době začínala pomalu rozpadat. Byl čas vrátit se do Benátek. Příležitost se naskytla, když si perský král vyžádal za manželku jednu z mongolských princezen. Polové se nabídli jako doprovod, neboť měli ze svých cest velké zkušenosti. A tak se roku 1291 vydali po Indickém oceánu směrem k domovu. Po příjezdu do Benátek je nepoznali ani členové vlastní rodiny. Všichni tři byli oblečeni do honosných tatarských oděvů a hovořili s cizím přízvukem.

Marco Polo: Milion, skutečnost nebo fikce?

I na Vyprávění Marca Pola se většina současníků tvářila podezřívavě. Když roku 1323 prosili přátelé starého muže na smrtelném loži, aby svůj příběh nadiktoval znovu, odmítl s tím, že by mu stejně nikdo nevěřil. Teprve o sto let později byla jeho kniha Milion přijata nikoli jako fikce, ale jako skutečnost. Poskytovala cenné zeměpisné údaje a podněcovala k dalšímu objevování světa. Kryštof Kolumbus ji četl velmi pozorně, když plánoval svou první cestu s cílem dorazit do Indie.

V současné době se opět začínají objevovat názory, že Marco Polo ve skutečnosti nikdy nedojel dál než do Konstantinopole. Podle nich se pro vyprávění o vzdálených končinách inspiroval v perských a arabských průvodcích, které si bratři Niccolo a Matteo přivezli z obchodních cest. Je pravda, že se Marco Polo zmiňuje o návštěvě Japonska, Sibiře či Madagaskaru, kde pravděpodobně nikdy nebyl. Nesporné ovšem je, že Rusticellem sepsaná kniha poskytla nevídaně podrobný zdroj informací o obyvatelích asijského kontinentu. Tak přínosný, že si Benátčan Marco Polo vysloužil titul "otec moderní antropologie".


Další články

Necuke japonské miniaturní řezby.
Japonci, šintoismus a kami spoluvytvářejí japonskou kulturu.
Modré nebe - Modrou barvu nebe považujeme obvykle za samozřejmost a spojujeme ji s přítomností kyslíku.
Barvy ovlivňují náš život, vyvolávají nejrůznější pocity. Barev existuje tak velké množství, že nedokážeme všechny pojmenovat.
Čaj je nápoj, který se rozšířil z Číny do celého světa.
Říše Chimu byla nejmocnějším a nejrozvinutějším státním útvarem, který existoval na severním pobřeží Peru a jižním pobřeží Ekvádoru.
Gregoriánský kalendář zavedl roku 1582 papež Řehoř XIII reformou opravující nepřesnosti dosavadního juliánského kalendáře.
Spánek je jediný dar bohů, který je nenahraditelný.
Korejský ženšen
Byla Byzantská říše dekadentní orientální země nebo kvetoucí stát?
Liči je tropické ovoce původem z jižní Číny.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů