Oko

Historie plazů

Vývoj jednotlivých skupin plazů.

Krokodýl
Třída plazů je i dnes veliká a bohatá.

V celé živočišné říši najdeme jen málo skupin, které by tak poutaly pozornost člověka jako plazi. Na rozdíl od teplokrevných obratlovců, k nimž měl člověk přece jen kladnější vztah, jsou pro většinu lidí plazi tvory zcela zvláštními a obávanými. Váže se k nim mnoho předsudků a pověr z dob minulých a moderní věda nejen, že je nedokázala rozptýlit a odstranit odvěký odpor lidí k plazům, ale navíc doplnila hrůzostrašné představy o nebezpečnosti současných plazů překvapivými informacemi o vlastnostech, a hlavně o obrovitých rozměrech plazů z minulých geologických epoch. Lidové tvořivosti, vycházející z nebezpečnosti plazů, se tím dostalo nové pole působnosti - obří ještěři se stali hrdiny bájí, sci-fi filmů i televizních pořadů. Ale jak to ve skutečnusti s ještěry bylo?

Třída plazů je i dnes veliká a bohatá. V současnosti žije na světě více než šest tisíc druhů plazů, převážně drobných rozměrů. Ale i mezi nimi jsou tvorové, které můžeme označit za obry svého druhu - desetimetrový krokodýl mořský, devítimetrové anakondy a krajty i 600 kg těžká želva kožatka velká.

Přesto však je toto druhové bohatství jen zlomkem, pozůstatkem někdejšího úžasného rozkvětu. Původ plazů sahá daleko do minulosti, až do karbonu, předposlední geologické periody prvohor, do doby zhruba před 300 miliony let. Vrcholu svého rozvoje dosáhli plazi v druhohorách, kdy byli skutečně vůdčí živočišnou skupinou po celých 170 milionů let.

Podívejme se na historii plazů, kteří v minulosti dosáhli gigantických rozměrů ve velikosti těla i v počtu druhů.

Začátky byly jako vždy poměrně skromné. Když se plazi oddělili od obojživelníků, tedy když se díky lépe izolující kůži a vajíčkům s pevnými obaly stali nezávislými na vodním prostředí, byli velmi primitivní a poměrně malí. Vypadali podobně jako dnešní ještěrky s dlouhým ocáskem a silnými nožkami, ale jejich lebky stále ještě připomínaly krytolebce. Žili podobně jako naše ještěrky a živili se hmyzem.

Předky těchto starobylých plazů byli obojživelníci ze skupiny Anthracosauria, jejichž pozůstatky z doby karbonské byly nalezeny i v Nýřanech, ležících poblíž Plzně.

V prvohorách žily dvě skupiny starobylých plazů. jednou byli tzv. pelykosauři, představitelé podtřídy Synapsida, kteří měli na lebce spodní spánkovou jámu. Tito podivní ještěři měli některé velmi pokročilé znaky a jsou považováni za předky řádu savcotvárných (Therapsida), od nichž paleontologové odvozují původ savců. Savcotvární plazi vymřeli již v průběhu starší jury, tedy uprostřed druhohor, a savci jsou jejich jedinými potomky.

Podtřída Anapsida, pojmenovaná podle lebky, na které nebyla ještě žádná spánková jáma, byla úspěšnější. Řadíme do ní podřád Captorhinomorpha, který je pokládán za praotce většiny plazů, a menší, spornější Diadectomorpha. Společně se tito starobylí ještěrkovití plazi nazývají kotylosauři a někteří autoři k nim přiřazují i želvy, které rovněž nemají spánkovou jámu.

Od anapsidních plazů odvozujeme podtřídu Proganosauria, do které patřili mesosauři, vzdáleně připomínající krokodýly, Synaptosauria, jejichž nejznámějšími představiteli byli plesiosauři, vodní ještěři s dlouhým krkem, a Ichthyopterygia, další vymřelá podtřída, zahrnující ryboještěry (Ichthyosauria). Všechny tyto podtřídy vymizely bez pokračování.

Zato Chelonia - želvy - existují dodnes a za oněch nejméně 250 milonů let své existence se ani příliš nezměnily. Někteří vědci želvy považují za blízké potomky anapsidních plazů, ale většina paleontologů je zařazuje do systému jako samostatnou podtřídu, stejně jako zoologové. Želvy nemají spánkovou jámu, ale místo ní mají na zadním okraji hlavy zvláštní zářez. V současné době žije na Zemi asi 220 druhů želv.

Do podtřídy Archosauria patřilo v minulosti velké množství zajímavých plazů, mimo jiné jamkozubí (Thecodontia), o nichž se předpokládá, že jsou předky krokodýlů, ptakoještěrů a dinosaurů, o nichž se vědci podle nejnovějších poznatků domnívají, že měli stálou tělesnou teplotu, a dokonce že pečovali o své potomky a mnoho jiných. K jejich potomkům, kteří přežili do dnešních dnů patří krokodýli a ptáci.

Poslední podtřídou plazů jsou Lepidosauria, mezi které řadíme většinu dnes žijících plazů - starobylou heterii novozélandskou, všechny ještěry a všechny hady. Do této podtřídy patří více než 5700 druhů.

Souhrnně můžeme říci, že plazi jsou velmi významnou a rozmanitou skupinou živočichů, která v geologické minulosti sehrála neobyčejně významnou úlohu. Právě během vývoje plazů došlo k velkému zdokonalení srdce a oběhového systému, což umožnilo vznik teplokrevných obratlovců - savců a ptáků. právě plazi dosáhli velkého zdokonalení pohybového systému, přestali se jen plazit jako jejich předci obojživelníci a začali chodit, běhat, skákat, ba i létat. Někteří z nich se vrátili do vody a stali se skvělými plavci, potápěči a lovci ryb. V druhohorních mořích zastupovali dnešní kytovce. Ve své době obsadili plazi všechny volné niky na souši i ve vodě a byli skutečně pány tehdejšího světa. ještě i dnes jejich zkamenělé kostry vzbuzují náš úžas. Dnes se ovšem situace změnila, savci vytlačili plazy z mnoha výhodných stanovišť a četné druhy se vinou podmínek nebo přičiněním člověka zachovaly pouze na nepatrných okrscích v malém počtu jedinců. Proto jsou dnes mnohé druhy plazů chráněny jako vzácné pozůstatky minulosti.


Další články

Krátkonožka evropská je drobný plaz z čeledi scinkovití.
Korovec jedovatý je severoamerický druh jedovatého ještěra, který je obestřen mnoha legendami.
Sarcosuchus imperator (císařský masožravý krokodýl) byl současníkem dinosaurů.
Opeření dinosauři - některé druhy dinosaurů mohly mít těla pokryta peřím.
Vývoj savců v období třetihor a čtvrtohor.
Krokodýl nilský je jeden z nejznámějších krokodýlů.
Prehistoričtí vačnatci, kteří žili v Austrálii.
Microraptor gui opeřený dinosaurus
Permské vymírání bylo největší vymírání druhů na planetě Zemi.
Země bez lidí - jak by to vypadalo na naší planetě, kdyby ze dne na den odešli všichni lidé.
Země, planeta mnoha tváří a mnoha barev.
Jak hadi ztratili nohy

Historie Číny je dlouhá a bohatá.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů