Oko

Zkameněliny dávných ryb

Zkameněliny ryb, nejstarší skupiny obratlovců.

Zkamenělina ryby
Zkamenělina prehistorické ryby

Při pohledu na pestré akvarijní rybky či úlovky rybářů většinu z nás sotva napadne, že před sebou máme potomky živočichů, jimiž před více než 400 miliony let začala předlouhá cesta krkolomného vývoje obratlovců, cesta, která vedla k mnoha druhům vymřelých i dnešních zvířat včetně člověka.

Ryby jsou nejpočetnější skupinou obratlovců a jsou spolu s obojživelníky, plazy, ptáky i savci řazeny do podkmene čelistnatců (Gnathostomata). Během dlouhé doby své existence vytvořily značné množství druhů rozmanitých velikostí, tvarů i barev, pronikly do vysokohorských jezer i hlubokomořských příkopů, žijí ve vodách sladkých, slaných i smíšených, ve stojatých vodách močálů i v dravých proudech bystřin. Jsou téměř všude, kde se nachází nějaká voda. Tomuto životnímu prostředí zůstaly věrny po všechny dlouhé miliony let a zůstanou jí věrny patrně i nadále.

Podle nálezů nehojných zkamenělin prvních rybovitých obratlovců ze staršího palezoika víme, že to byly formy značně neohrabané a ve srovnání s dnešními rybami málo pohyblivé. V rychlém pohybu, typickém pro dnešní ryby, jim bránil masivní, poměrně těžký pancíř a nedokonalé pohybové orgány (ploutve). Tato ryby neměly ještě žádný z dnes známých hydrostatických orgánů, ať je to prosté nahromadění tukových vrstev v játrech nebo přeměna zvláštního dýchacího orgánu v plynový měchýř. Byly proto odsouzeny k životu při mořském dně, od něhož se odpoutávaly jen namáhavě a na krátkou dobu.

Potravu si tyto ryby hledaly na dně, ale neschopnost rychlého pohybu jim byla ke škodě jak při obstarávání potravy, tak při napadení dravými hlavonožci, kteří již v této době byli dobrými plavci. Před nimi a před velkými členovci je do jisté míry chránily jen desky zmíněného pancíře, ale budoucnost patřila formám pohyblivějším, vyzbrojeným dokonalejšími pohybovými orgány.

Vzhledem k tomu, že i nejstarší zkameněliny silurských a devonských rybovitých obratlovců patří již k formám poměrně vyspělým a specializovaným, musíme hledat výchozí typy v období ještě starším, tedy již na počátku prvohor. Zkameněliny z této doby jsou však velmi vzácné.

Mnohem hojnější, dobře zachovalé zkameněliny ryb pocházejí z období mladších prvohor. Zkameněliny forem připomínajících dnešní žraloky, tedy paryby, známe z prostřední části druhohor, z jury. Kostry svrchnokřídových ryb byly objeveny na území našeho hlavního města v bělohorských opukách již před více než sto lety. Tyto nálezy stejně jako celou řadu permokarbonských ryb popsal vynikající český zoopaleontolog Antonín Frič. Již od svrchní křídy nabývají převahy ryby paprskoploutvé (Actinopterygii), které v třetihorách osídlily všechny vody zemského povrchu a tvoří většinu jejich osazenstva dodnes. jednou skupinou, zahrnující většinu dnešních ryb, jsou ryby kostnaté (Teleostei), jejichž nejproslulejším nalezištěm je italská Monte Bolca.


Další články

Voda je určující faktor pro život na Zemi.
Čaj je potěcha smyslů.
Vitamin C, okolo kterého existuje z minulosti řada mýtů.
Teplokrevnost umožňuje regulaci tělesné teploty.
Koupel je pro člověka čas odpočinku i očisty těla.
Žralok Megalodon se specializoval na velké mořské obratlovce.
Jak hadi ztratili nohy - tito živočichové nebyli vždy bez končetin.
Mrtvé moře nemá sladkou, ale naopak velmi slanou vodu.
Historie střešní krytiny, která je stejně stará, jako stavitelství samo.
Golfský proud udržuje v Evropě mírné klima.
Strnad obecný je nejhojnější z našich strnadů.
Šíření zvuku ve vodě a jeho princip.
Barvy vyvolávají v lidech nejrůznější nálady.
Draví ptáci si zaslouží ochranu.
Žraloci číhající v úkrytu se podobají spíše rejnokům a žijí ve všech oceánech.
Virová hepatitida C je odborníky nazývána tichou epidemií.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů