Oko

Voda

Každý den přibývá na naší planetě přes dvě stě tisíc lidí. Osmdesát milionů ročně. Z dnešních více než šesti miliard obyvatel jich několik desítek milionů nemá přístup k nezávadné vodě. Odhaduje se, že v roce 2025 bude trpět kritickým nedostatkem vody více než dvě a půl miliardy lidí.

Voda

Může se zdát, že naše planeta oplývá vodou. Oceány a moře pokrývají přes jedenasedmdesát procent zemského povrchu. Obsahují 97 a půl procenta vody z celkového množství. Je to voda slaná, kterou se sice lidé již naučili využívat, ale za cenu velmi vysokých nákladů.

Sladká voda představuje pouhá dvě a půl procenta celkového objemu vody na planetě Zemi. Z toho téměř sedmdesát procent (68,7%) je zmrzlá voda v ledovcích a 0,8% ve stále zmrzlých půdách v Antarktidě, Arktidě a v Grónsku. Něco málo přes třicet procent tvoří podzemní voda, která je stále ve větších hloubkách, stále obtížněji k dosažení. Pouhé čtyři desetiny procenta sladké vody představuje povrchová a atmosférická voda. Z toho na jezera připadá naprastá většina - 67,4%. Následují zamokřené půdy a bažiny, atmosférická voda a říční voda.

Voda je určující faktor pro život na Zemi

Voda

Voda je za normální teploty a tlaku bezbarvá, čirá kapalina bez chuti a zápachu, v silnější vrstvě namodralá. Chemicky oxid vodíku H2O. Teplota tání 0 °C, bod varu 100 °C. Nejvyšší hustota (a nejmenší objem) při 4 °C, při ochlazení pod 4 °C opět mírně snižuje hustotu a zvětšuje svůj objem. Je nejuniverzálnějším rozpouštědlem. Velmi málo stlačitelná.

Voda vždy byla určujícím faktorem pro život na Zemi. Zřejmě ve vodě se kdysi dávno zrodil život. Ne náhodou významné starověké civilizace vznikaly u toků velkých řek - Tigridu a Eufratu, Gangy, Nilu, na Žluté řece či Mekongu. Voda hrála téměř ve všech náboženstvích důležitou roli. Podle nesčetných legend mohla život dávat i brát.

V současné době se voda ocitá na horní příčce žebříčku původců světových katastrof. Ne kvůli záplavám. Kvůli absolutnímu nedostatku této tekutiny, kterému bude muset lidstvo čelit. Značná část světové populace trpí akutním nedostatkem vody již dnes. V současné době více než miliarda lidí pije a užívá znečištěnou, zdravotně závadnou vodu. Splachovací záchody a kanalizaci namají dvě a půl miliardy lidí, to znamená přes čtyřicet procent světové populace. V jordánské metropoli Ammánu například teče pitná voda pouze jeden nebo dva dny v týdnu. Obyvatelé zachycují dešťovou vodu a vodu z rosy v nádobách na střechách. Situace se podstatně zhorší, protože během dalších dvou desetiletí se počet obyvatel Ammánu má zdvojnásobit.

Každý rok podle lékařských statistik umírá ve světě více než pět milionů lidí na choleru, úplavici, schistosomózu, tyfus či další nemoci způsobené znečištěnou vodou nebo nedostatkem hygieny. Každých dvacet minut tak umírá v rozvojových zemích jedno dítě.

Nedostatek vody

Už dnes se ve světě spotřebovává více vody, než je příroda schopna doplnit. Nejvíce v zemědělství, především v rozsáhlých zavlažovacích systémech, které jsou v řadě zemí nezbytnou podmínkou pro rozvoj zemědělské výroby, ale přitom dokážou doslova vysát i mohutné toky řek. Jako příklad může sloužit čínská Žlutá řeka (Chuang-che), která vždy bývala považována za veletok obřích rozměrů, ale už několikrát v uplynulém desetiletí ani nedospěla ke svému ústí. Odčerpaly ji nejrůznější zavlažovací systémy a dodávky vody do velkých měst ležících na jejím toku.

Potoky místo řek

Totéž se děje v Severní Americe s řekou Colorado River. Ta je dnes životodárným zdrojem pro celý americký jihozápad. Sedm amerických států a Mexiko užívají doslova každou kapku vody této řeky, jejíž ústí v Kalifornském zálivu připomíná spíš potok. Colorado River poskytuje vodu pětadvaceti milionům obyvatel a zavlažuje kvetoucí farmy v kalifornském Imperial Valley.

Minulý rok podobná situace postihla Rio Grande. I tato řeka vyschla dřív, než dospěla do Mexického zálivu. Ve Střední Asii je to případ Aralského jezera a po celém světě mnoha dalších řek.

Zánik bažin a mokřin

Mizejí i bažiny a mokřiny, které jsou odvodňovány, vysušovány a používány pro zemědělské účely, ale i pro občanskou a průmyslovou zástavbu. Před jedenatřiceti lety byla sice v íránském Ramsaru parafována světová dohoda o zachování mokřin a bažin, kterou podepsali představitelé 132 států, ale výsledky jsou slabé. Podle vědeckých odhadů bylo v minulém století zničeno nejméně padesát procent světových bažin a mokřin.

Přehrady

Dvojakou roli ve vodním hospodářství hrají přehrady. Na jedné straně slouží jako cenné rezervoáry vody, na druhé odebírají vodu velkým říčním tokům. Zatímco v roce 1950 bylo na celém světě pouze pět tisíc velkých přehrad, v roce 2000 jejich počet dosáhl čtyřiceti pěti tisíc. Například vysychání řeky Rio Grande, kterou přetíná řada přehrad, je přisuzováno především vlivu těchto přehrad.

Zemědělství

Jak již bylo řečeno, většinu celosvětových zásob sladké vody spotřebovává zemědělství. Zavlažování umožňuje efektivní zemědělskou výrobu ve velké části světa. Například indický stát Gudžarát, původně velmi suché místo, zaznamenal v posledních desetiletích obrovský vzestup zemědělství, doslova zelenou revoluci. Zatímco v padesátých letech minulého století tu bylo necelých sto tisíc pump na motorový pohon, dnes jich zde pracuje přes dvacet milionů a jejich počet každoročně vzrůstá o půl milionu. Farmáři tu čerpají daleko více vody, než příroda může nahradit, a tak úroveň podzemních vod prudce klesá zhruba o šest metrů ročně. Dnes se na řadě míst musí vrtat studně v pětinásobné hloubce než před čtyřmi desetiletími, v sedmnácti až dvaceti metrech. Často ani to nestačí.

Indická města

Pokud jde o vodu, patří Indie k velmi problémovým zemím. Vody je málo v metropolích i na venkově. Zdravotně nezávadná voda je vzácností. Do řeky Gangy se běžně pohřbívají uhynulá zvířata i nebožtíci a o kus dál se koupou lidé, vykonávají do řeky své potřeby, perou v ní prádlo, myjí se v ní, případně si v ní čistí zuby a berou si z ní vodu na vaření. Výhodně jsou na tom někteří bezdomovci, kteří sídlí u velkých vodovodních potrubí a využívají toho, že jsou stará a voda z nich uniká.

Lepší využití vody

Řešením mohou být efektivnější zavlažovací systémy. Zatím jako nejlepší, ale také nejnákladnější na výstavbu i na provoz je systém potrubí, do nějž se několikrát denně vhání voda podle potřeby, tak jak to ukážou na počítač napojené sondy. Voda odkapává perforovaným potrubím přímo k rostlinám, které potřebují závlahu. Tento systém spotřebuje o třicet až sedmdesát procent vody méně než klasické zavlažovací systémy a výsledný efekt je přitom daleko lepší. Tento úsporný systém zavlažování se začal používat v šedesátých letech minulého století, ale pro svou nákladnost je zaveden pouze na jednom procentu světových zavlažovaných ploch.

Jen nepatrné procento vody se spotřebuje v domácnostech a v průmyslu. I tam lze ušetřit recyklací. Touto cestou se vydalo například hlavní město Chile Santiago, kde v roce 2009 bude recyklována užitá voda do poslední kapky. Celosvětově se dvě třetiny vody užívané v domácnostech a průmyslu po použití vůbec neošetřují, o recyklaci nemluvě.

Doslova nekonečné světové zásoby představuje mořská voda, i když jde o velmi drahý postup. Miliony litrů desalinizované vody protékají bazény vodního parku Wild Wadi v Dubaji. Tato vyprahlá, ale velmi bohatá země je názorným příkladem toho, co se dá dělat, když jsou peníze. Pokrývá odslaněnou mořskou vodou téměř celou svou potřebu užitkové a pitné vody včetně exkluzivních bazénů. Možností a cest je mnoho. Chybí však finanční prostředky a především vůle tento velmi naléhavý problém nebo spíš nastávající katastrofu řešit.


Další články

Černé perly pocházejí z vod okolo tichomořských ostrovů.
Písek vznikal erozí hornin, z koster mořských organismů nebo při erupcích sopek a jeho zrnka jsou přemísťována a hromaděna větrem a vodou. Podle toho se také dělí na písek vátý, říční a mořský.
Mrtvé moře, jezero, kterému se říká moře. Nemá sladkou, ale naopak velmi slanou vodu.
Voda je tvořena jedním atomem kyslíku a dvěma atomy vodíku.
Čaj připravovaný z kvalitní vody je lahodný nápoj.
Med
Pitná voda z moře - způsoby získávání pitné vody z vody slané.
Tlak
Bod
Perlivá voda
Antarktida je kontinentem, jehož ledovce obsahují ve formě ledu největší zásoby sladké vody na světě.
Havajské ostrovy
Turecké lázně hammam, kterým se říká turecké, jsou ostrovy ryzího soukromí a zároveň i veřejnými fóry, v nichž probíhá čilý společenský život. Nezastupitelnou úlohu v nich hraje voda, ať již teplá, studená nebo ve formě páry vyvěrající z malých fontánek a kohoutků nebo přitékající z bazénků.

Vtipy Chuck Norris jsou humorné hlášky.
Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů