Oko

Kyselina sírová

Kyselina sírová je silná dvojsytná kyselina. Patří mezi nejdůležitější ve velkém množství průmyslově vyráběné chemikálie. Její chemický vzorec je H2SO4. Molekula kyseliny sírové se skládá ze dvou atomů vodíku, jednoho atomu síry a čtyř atomů kyslíku.

Kyselina sírová

Kyselina sírová je řazena mezi kyslíkaté kyseliny. V koncentrovaném stavu je kyselina sírová hustá olejnatá kapalina neomezeně mísitelná s vodou. Ředění této kyseliny je silně exotermní proces. Koncentrovaná (96-98 %) má silné dehydratační a oxidační (zvláště za vyšších teplot) účinky. Je velmi nebezpečnou žíravinou, způsobuje dehydrataci (zuhelnatění) organických látek. Zředěná kyselina oxidační schopnosti nemá a reaguje s neušlechtilými kovy za vzniku vodíku a síranů. Je hygroskopická (pohlcuje vodní páry). Kyselina sírová je velmi reaktivní, reaguje téměř se všemi kovy kromě železa (v koncentrovaném stavu jej pasivuje), olova, zlata, platiny a wolframu, 20% vodný roztok nereaguje s mědí.

Kyselina sírová tvoří dva typy solí - sírany a hydrogensírany. Některé její soli tvoří hydráty. Roztok oxidu sírového v kyselině sírové se nazývá oleum.

Při práci s kyselinou sírovou musíme být velmi opatrní.

Výroba kyseliny sírové

Výroba kyseliny sírové probíhá ve třech fázích:
1. Síra sluoží jako surovina, ze které se získá plynný oxid siřičitý
2. Další oxidací se z oxidu siřičitého získá oxid sírový
3. reakcí oxidu sírového s vodou vznikne kyselina sírová

Kyselina sírová - použití

Její použití je velmi široké. Kyselina sírová se používá zejména:
při výrobě průmyslových hnojiv
v chemickém průmyslu při výrobě chemikálií
při výrobě plastů
při výrobě syntetických vláken
jako náplň do olověných akumulátorů
při výrobě barviv
při výrobě léčiv
v papírenském průmyslu
při výrobě výbušnin
v textilním průmyslu
při úpravě rud
při zpracování ropy
při sušení a odvodňování látek


Další články

Košenila je červené přírodní barvivo.
Panamský průplav spojuje vody dvou oceánů.
Med je pochoutka, kterou lidé mlsají již odedávna.
Mrtvé moře má ve vodě značný obsah soli.
Sůl znali již pravěcí zemědělci,
Dvojčata a jejich pravidelná setkání.
Koupel je pro člověka čas odpočinku i očisty těla.
Parfémy jsou složité směsi nejrůznějších chemických látek.
Golfský proud přináší do Evropy příznivé klima.
Max Planck vědec přelomu devatenáctého a dvacátého století.
Virová hepatitida C je odborníky nazývána tichou epidemií.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů