Oko

Chetitská říše

Lví brána
Lví brána střežila vstup do Chattušaše, hlavního města Chetitské říše.

V období přibližně 1650 l. př. n. l. se sjednotilo několik městských států. Výsledkem byl vznik mocné a bohaté Chetitské říše.

Národ Chetitů tvořilo několik kmenů a Chetité hovořili různými jazyky. Jedním z nich byl jazyk Chattijů, původních obyvatel Anatolie. Chetité jako první objevili technologii opracovávání železa, kovu tvrdšího než bronz.

Kontrolu nad zásobami železa si dokázali Chetité udržet po mnoho let. Tento bojovný lid používal dvojkolové vozy, které jim poskytovaly značnou vojenskou výhodu. Je příznačné, že mezi 1000 bohy, které uctívali, stál v popředí bůh bouře. Roku 1595 př. n. l. Chetité vyplenili Babylonii, což ji uvrhlo do "období temna", ale nakonec se stáhli zpět do Anatolie. Postupně obsadili Anatolii, Sýrii i Levant a ohrozili moc Egypťanů a Asyřanů v této oblasti.

Od okolních národů převzali Chetité kulturní tradice, např. písmo. Ve společnosti dominovali bohatí a zcestovalí muži. Chetitská říše dosáhla vrcholu kolem roku 1300 př. n. l. Na jejich říši však útočily různé kmeny (tzv. mořské národy), což vedlo postupně k jejímu úpadku. Chetitská říše přežila mnohé nebezpečí, ale nakonec ji obsadili Frýgové, kteří přišli z Balkánského poloostrova. V dalším období se o Chetitech nedochovalo mnoho informací, jejich kultura však měla na sousední země trvalý vliv.


Další články

Byzantská říše navazovala na starověký Řím.
Mošt z jablek uložíme do chladu.
Origami z papíru vzniklo před čtrnácti stoletími.
Antické město Kurion vzkvétalo na Kypru.
Žďákovský most se klene řes řeku Vltavu.
Komořanské jezero se rozkládalo v Podkrušnohoří.
Pestřenka trubcová plní v přírodě důležitou úlohu.
Kapličkový most tvořil původně součást městského opevnění.
Jedlé kaštany nikdy netvořily pouze jednotvárnou stravu chudých.
Pečené jedlé kaštany se hodí na přípravu jak sladkých, tak i slaných jídel.
Mohyla míru Slavkov je mohutný kamenný památník v secesním slohu.
Potápka roháč žije výlučně na vodních plochách.

Chetitská říše byla starověký stát s centrem v Anatólii, vytvořený indoevropskými Chetity, který existoval v době od 18. do 13.st. př. n. l. v oblati Malé Asie. Centrum chetitské říše leželo v Anatolii. Hlavním městem říše se stal Chattušaš.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů