Oko

Nemocný kámen

Znečištěné ovzduší negativně působí na kamenné stavební památky.

Římské Koloseum
Jednou z památek, která trpí znečištěným ovzduším je římské Koloseum.

Že následkem znečištěného ovzduší mohou onemocnět lidé je dostatečně známo. Známé jsou také škody na vegetaci, zejména desítky tisíc hektarů zničených lesů. Avšak nejen to, vlivem škodlivin v ovzduší dochází ke zvyšování kyselosti půd a povrchových vod a dokonce i k rychleji postupující korozi strojů a dalších kovových předmětů. Následkem znečištěného ovzduší však může onemocnět i kámen. Kamenné kulturní památky vystavené vlivům znečištěného ovzduší se někdy památkářům doslova sypou pod rukama.

Vlivy poškozující kámen

Všechny kamenné kulturní památky, ať už jsou to sochy, věže chrámů, zámecké stavby nebo hrady, trpí už tím, že se nacházejí na zemském povrchu, na rozhraní pevného, kapalného a plynného prostředí. proces zvětrávání na ně působí stejně jako na celý zemský povrch. Každý den, rok, celá desetiletí a staletí. Kamenné stavby vystavené mrazům, dešti, slunečnímu žáru a větru podléhají pozvolnému rozrušování a člověk tento proces nemůže příliš ovlivnit. Je to přírodní děj, který působí a působil odjakživa. Slunce pražilo a vítr dul před tisíciletími do egyptských pyramid, mráz a sníh padal a déšť bičoval Svatovítskou katedrálu v Praze, hrady Bezděz, Karlštejn před staletími stejně jako dnes. Ovšem tyto povětrnostní vlivy působily pomalu, téměř neznatelně. Proto se tolik starých památek dochovalo až do dnešních dob. Avšak v posledních desetiletích člověk procesy zvětrávání velice urychlil. A to tím, že znečistil ovzduší nejrůznějšími zplodinami takovou měrou, že dochází k rychlému chemickému rozrušování stavebních kamenů. Kameny se narušují, drolí a stavební památky se ničí.

Kámen poškozujících látek je dnes v atmosféře celá řada. Nejnebezpečnější z nich je oxid siřičitý. Jeho obsah v ovzduší se v posledních desetiletích na některých místech natolik zvýšil, že ohrožuje nejen stavební památky, ale životní prostředí obecně. Dříve se dostával do atmosféry při sopečných erupcích či lesních požárech, ale nikdy v takové míře, aby napáchal škody srovnatelné s dnešním stavem, kdy se k těmto přírodním zdrojům oxidu siřičitého přidávalo postupně stále více s lidskou činností souvisejících zdrojů. Těmito zdroji jsou komíny průmyslových závodů a domácností, ve kterých se používá jako palivo uhlí, výfuky automobilů (zejména dieselových) atd. V atmosféře se oxid siřičitý nehromadí, ale reaguje s dalšími látkami, vznikají sírany a kyselina sírová, které se vymývají deštěm. Tyto kyselé deště (slabé roztoky kyseliny sírové) pak negativně působí na lesy a ostatní vegetaci, ale i na stavební materiál, na různé druhy kamenů, z nichž jsou postaveny budovy historických objektů.

Co na to kámen?

Ve stavebnictví se používá celá řada hornin. Nejodolnější proti zvětrávání jsou ty, které obsahují minerály, jejichž hlavní složkou je křemík. Mezi ně patří například žuly, různé krystalické břidlice a podobně. Poměrně málo odolnými horninami proti větrání jsou v našich podmínkách tzv. karbonátové horniny, složené převážně z uhličitanů. Jsou to například vápenec, mramor a dolomit, u nichž dochází nejsnadněji k chemickému zvětrávání. Působením atmosféry se velmi rychle rozrušuje také celá řada dalších hornin, například pískovce s vápenitým tmelem apod.

Mnohé historické stavby jsou postaveny z vápenců, mramorů a dolomitů, na nichž je možné pozorovat rozdíly v jejich chemickém rozpouštění.

Hlavní složka vápenců a mramorů - kalcit - reaguje se srážkovou vodou nasycenou kyselinami z atmosféry. Tato reakce je tím rychlejší, čím je větší rozpustnost kyselin ve vodě, to znamená, čím je voda chladnější. Proto se v severnějších zeměpisných šířkách karbonáty snadněji rozpouštějí a působení srážek je viditelnější než v jiných oblastech.

Průběh nemoci kamene

Průběh nemoci u kamene si můžeme názorně ukázat na mramoru. Rozpad mramoru začíná nenápadně. Kyselá voda pronikne mezi jednotlivá zrna, která se rozpouštěním zmenšují - stejným způsobem, jako když u ústech cucáme bonbon. Mezera mezi zrny se stále zvětšuje a kyselina může postupovat dál. Při delším působení proniká kyselá voda i po nenápadných štěpných trhlinách zrn a na původně rovných plochách štěpnosti vzniká množství miniaturních útvarů, které se podobají útvarům krasového území. Jsou zde miniaturní jeskyně, krápníky a další útvary, které snižují pevnost kamene. Jestliže je kámen zabudován v nějakém důležitém historickém objektu, musí být chráněn speciálním nátěrem nebo vyměněn. Není to vždy jednoduché ani levné. V některých případech také není snadné nalézt shodný materiál, z něhož by bylo možno potřebný kus pro výměnu zhotovit. Mnohé historické budovy byly vystavěny z kamenů, jejichž naleziště již zanikla.

Jak odstranit příčiny nemoci kamene

Ochrana kamene není jednoduchá. Výměna rozpadajících se kvádrů je pouze jedna část ochrany památek. Druhá, důležitější, je odstranění příčin, které nemoc kamene působí. A tyto jsou známy, jsou to škodlivé látky, které se dostávají do ovzduší. Znamená te tedy především chránit atmosféru a životní prostředí vůbec. Postupné odsiřování uhelných elektráren, přechod na ekologičtější paliva v domácnostech a technické zdokonalování spalovacích motorů jsou kroky, které již přinášejí první výsledky ve snížení znečištění na mnohých místech Evropy i celého světa.


Další články

Čistší ovzduší šetří londýnské památky
Koroze plíživě a nenápadně postihuje téměř všechny kovy.
Těstoviny jsou jedním z tradičních pokrmů patřících do italské kuchyně.
Čaj je potěcha smyslů.
Motocykl Harley-Davidson je symbolem nezkrocené síly.
Lechův kámen se nachází v areálu hradiště Stará Kouřim.
Javorový sirup je sladká pochoutka z mízy kanadských javorů.
Kdo byl bůh Radegast
Jak byl objeven hrad Vízmburk který byl po svém zboření téměř zapomenut.
Svatý grál je kalich, z něhož podle jedné verze při poslední večeři pil Ježíš Kristus.
První předpověď počasí realizovaná britským fyzikem Lewisem Fry Richardsonem.
Modré nebe - proč má nebe modrou barvu?
Hradiště byla centry obchodu i státní správy.
Voda je jedním z předpokladů života na planetě Zemi.
Golfský proud udržuje v Evropě mírné podnebí.
Země bez lidí - jak by vypadala Země bez lidí.
Magic the Gathering - tajemství úspěchu hry Magic the Gathering.
Stavba pyramid pomocí draků
Enzymy hub při zkapalňování uhlí
Sběratelství nebo rabování v epoše osvícenství - osvícenští nadšenci plnili sbírky nejrůznějšími způsoby získávanými exponáty.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů