Oko

Výbušnina TNT

Výbušnina TNT

TNT - Trinitrotoluen, přesným chemickým názvem 2,4,6-trinitromethylbenzen je velmi silnou, bezpečnou a často používanou trhavinou, označovanou též jako tritol.

TNT objevil roku 1863 německý chemik Joseph Wilbrand, ale jako výbušina začal být používán až mnohem později.

Základní fyzikální a chemické vlastnosti výbušniny TNT

Chemicky je TNT aromatický uhlovodík toluen, jehož 3 uhlíkové atomy aromatického jádra nesou namísto vodíkového atomu nitroskupinu ( - NO2), sumární chemický vzorec této sloučeniny je C6H2(NO2)3CH3.

TNT to nažloutlá krystalická látka o hustotě 1,663 g/cm3 a bodu tání 80,7°C. Lze jej snadno bezpečně roztavit a vzniká kapalina, která má bod varu 210 - 212 °C. Jako pevná látka se chová pouze do teploty 35°C, při zvýšení teploty se postupně stává plastickou a může proto docházet i k vytékání ze střeliva.

Ve vodě je prakticky nerozpustný, dobře se však rozpouští ve většině běžných organických rozpouštědel kromě ethanolu a sirouhlíku. Je zajímavé, že je velmi dobře rozpustný v kyselině sírové, vůči níž je stálý až do teplot nad 150°C. Působením bazických sloučenin však přechází do nestabilních forem, (tzv. trytololáty), které se vyznačují velmi snadnou výbušností. Při manipulaci s TNT je proto nutno zabezpečit, aby se nedostal do styku s alkalickými látkami za zvýšené teploty.

Pyrotechnické vlastnosti a využití TNT

Jako výbušnina vykazuje TNT mimořádně dobré vlastnosti - je velmi stabilní a málo citlivý vůči vnějším vlivům a přitom se vyznačuje velmi vysokou brizancí a razancí výbuchu. Je proto ideální látkou pro přípravu jak průmyslových tak vojenských trhavin. Často se přitom v různém poměru mísí s jinými explozivními látkami a setkáme se s ním mimo jiné pod obchodním názvem Permonit, Permonex, Karpatit, známé jsou i vojensky využívané Amatoly a řada dalších.

Díky tomu, že jeho explozivní vlastnosti jsou velmi dobře prozkoumány, uvádí se pro vyjádření síly jaderného nebo termojaderného výbuchu ekvivalentní množství TNT v kilotunách (kt) či megatunách (MT).

Jako výbušnina vykazuje tyto základní vlastnosti:
Energie výbuchu: 4 100 - 4 220 kJ/kg, tj. 980 - 1010 kcal/kg
Detonační rychlost: 7 400 m/s
Objem spalných plynů: 730 l/kg
Teplota exploze: 3 100°C
Specifické spalné teplo: 4,184 MJ/kg

Výroba TNT

Základem výroby výbušniny TNT je postupná nitrace aromatického uhlovodíku toluenu směsí kyseliny dusičné a kyseliny sírové. Zatímco nitrace do 2. stupně (směs různých izomerů dinitrotoluenů) probíhá za relativně mírných podmínek, je pro poslední nitrační stupeň nutno použít značně drastických reakčních podmínek - nitrace probíhá obvykle ve 20 % oleu (roztok oxidu sírového v koncentrované kyselině sírové) za teplot kolem 80°C.

Během přípravy TNT přitom vzniká pestrá směs různých vedlejších produktů a pro docílení kvalitního produktu je třeba co nejlépe izolovat právě požadovaný 2,4,6-trinitromethylbenzen. Způsob jak toho docílit s minimálními výrobními náklady, maximálním reakčním výtěžkem a co největším bezpečím pro obsluhující personál je předmětem pečlivě chráněných výrobních tajemství každé firmy, zabývající se průmyslovou výrobou této užitečné výbušniny.


Další články

Dešťová voda může obsahovat škodlivé látky
Kyselina chlorovodíková někdy nazývaná též kyselina solná.
Vlašské ořechy jsou zvláštní velmi vysokým obsahem antioxidantů v osemení.
Těstoviny různorodých tvarů patří mezi tradiční recepty italské kuchyně.
Písek zdrojem energie v energetické koncepci pro budoucnost.
Koupel je pro člověka čas odpočinku i očisty těla.
Způsoby měření teploty a použité teploměry.
Rychlost je relativním pojmem.
Tetování v historii několikrát proniklo do evropské kultury a dnes slaví návrat.
Mořské řasy jsou využívány mnohými recepty asijských národů.
Svatý grál je legendární kalich krále Artuše.
Jantarová komnata bývá někdy nazývaná osmým divem světa.
Pamukkale Turecko s turisticky atraktivními kaskádovými jezírky.
Asertivita v různých životních situacích.
Kokosová palma je pro obyvatele tropického pásma nepostradatelnou rostlinou.
Mrtvé moře je jezero, jehož voda má vysoký obsah soli.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů