Oko

Tůně, tůňky, rybníčky v krajině

Tůně, tůňky a rybníčky v krajině se mnohdy stávají domovem rozličných druhů živočichů.

Tůň
Tůně, tůňky a rybníčky se stávají domovem živočichů.

Tůně, tůňky a rybníčky jsou dnes v krajině méně hojné, než tomu bývalo v dřívějších dobách. mnohé z nich byly zavezeny, aby byl získán kousek úrodné půdy. Tyto malé, většinou bohatě zarostlé vodní plochy patří k nejcennějším útočištím v naší krajině. Jsou to biotopy velmi svérázné, s vlastní pestrou zvířenou i vegetací a slouží širokému okolí nejen přímo jako zdroj vody, ale i nepřímo k zvlhčování ovzduší a také jako zdroj potravy - líhnou se v nich totiž spousty hmyzu a jiných živočichů, kteří jsou vítaným soustem pro ptáky a jiné hmyzožravce, zejména v dobách nouze, například v chladných jarních dnech.

Není ovšem tůně jako tůně. Život v zastíněné lesní tůňce se zcela liší od osluněné, vodním rostlinstvem zarostlé tůně v lukách nebo od "nebeského" rybníčku s malým porostem rákosí nebo orobince či ostřic. Společné mají především to, že se v jejich vodách vyvíjejí spousty vodních živočichů, kteří se zde ocitli jakoby zázrakem. Ve skutečnosti ovšem nejde o zázrak, spíše o zajímavost. Pozoruhodné je, jak bezpečně dovedou takovou "malou vodu", často velmi vzdálenou od jiných stojatých vod, objevit různé druhy létajícího vodního hmyzu.

Krátce po zaplnění tůně se na jejím povrchu objeví vodoměrky a pod hladinou další vodní ploštice - znakoplavky, klešťanky nebo i bodule. Téměř současně s nimi přiletí různé druhy vodních brouků, především malých potápníčků, příkopníků a dalších, a záhy se jako rychlé helikoptéry objeví i vážky. V každé takovéto tůňce však nalezneme i druhy neschopné pohybu vzduchem nebo po souši. Ty se do tůňky dostávají jako "černí pasažéři" na peří nebo na nohách vodních či brodivých ptáků, bahňáků, ale i malých pěvců, kteří se kdesi jen napili, a přitom se stali nosiči vajíček nebo jiných časných stadií vodních živočichů.

Ale abychom vše nesváděli jen na ptáky. Drobné vodní živočichy rozšiřuje po okolí i vítr - s prachem z vyschlých kalužin a tůní nebo vypuštěných rybníků se šíří do okolí i odolná zimní vajíčka různých korýšků, spory řas i mikroorganismů. Také savci, zejména druhy, které si libují ve válení v bahně (černá a vysoká zvěř), na srsti a na spárcích přenesou nejeden zárodek života.

A tak se v tůni vytváří svérázné společenstvo. Samozřejmě, ne každý zde nalezne vhodné podmínky k životu, vlastnosti vody i prostředí nemilosrdně pročešou pestrou snůšku organismů, takže vznikne vyvážené společenstvo.

V čem spočívá hodnota těchto útočišť? Především v jejich izolovanosti, v tom, že jsou svou odlehlostí a malými rozměry do jisté míry chráněna před úmyslnými zásahy člověka, kterým jsou vystaveny velké obhospodařované vodní nádrže. Z hnojených a vysokými stavy ryb osazovaných rybníků vymizel nejeden zajímavý obyvatel, zatímco v tůni ho ještě leckde můžeme zastihnout. Voda tůní a nebeských rybníčků, doplňovaná buď prameny, nebo jen srážkami, bývá znečištěna mnohem méně než voda nádrží na malých i větších vodních tocích, které chtě nechtě sbírají znečištění z celého svého povodí. A konečně svérázný vodní režim těchto tůněk zaručuje obyvatelům určitou stálost nebo jiné zvláštní podmínky nezbytné pro jejich život. Některé druhy korýšů například potřebují k zdárnému vývoji vyschnutí a promrznutí, jiné intenzivní prohřátí vody v určitém období - zkrátka tůně jsou jejich posledním útočištěm.

To však neznamená, že tůň je důležitá jen pro vodní organismy. Na jejích březích se s oblibou zdržují různé druhy živočichů, přitahované jak bohatší vegetací na březích, tak blízkostí vody a potravy. A konečně i pro přírodovědce je tůň v krajině vítaným útočištěm, kde vždy nalezne něco zajímavého k pozorování.


Další články

Albíni, bílá zvířata mají v přírodě jen malou šanci přežít.
Mořské řasy jsou využívány mnohými asijskými recepty.
Vitamin C, okolo kterého vznikla v minulosti celá řada mýtů.
Voda pro Zambii z přehrady i studní.
Rakytník řešetlákový obsahuje v hojné míře vitamin C.
Sladkovodní řasy nebyly dlouhou dobu dostatečně probádány.
Koupel je pro člověka čas odpočinku i očisty těla.
Svatý grál je kalich, který je součástí evropské mytologie.
Mrtvé moře je slané jezero ležící na Blízkém východě.
Pitná voda z mořského dna, díky které je možno vyřešit nedostatek vody v některých vyprahlých přímořských oblastech.
Strnad obecný je pěvec z čeledi strnadovitých.
Med využívají tradiční recepty na výrobu perníku.
Obří ptáci žili v jihoamerických pampách.
Naši vodní a brodiví ptáci, kteří se objevují na území České republiky.
Golfský proud udržuje v Evropě mírné klima.
Kokosová palma je pro obyvatele tropického pásma důležitou rostlinou.

Čínská mytologie zahrnuje mýty o založení čínské kultury a čínského státu, popisuje přírodní katastrofy a skutky bohů a hrdinů.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů