Oko

Říše Kúš

Starověk ji znal jako království Kúš. Dnes je to Súdán. V tajuplné říši opředené pověstmi a legendami se prolínala kultura egyptských dobyvatelů s prvky černé Afriky.

Dějiny říše Kúš byly těsně spjaty s historií jejího slavného a mocného severního souseda - Egypta. Ten byl pro ni po staletí dobyvatelem a kolonizátorem, ale v jedné chvíli jí byl sám podroben a podmaněn dynastií černých faraonů z jihu. Říše Kúš nakonec přežila starověký Egypt o téměř devět století.

Egypt a Kúš

Na severu Súdánu se Nil zařezává do Núbijské pouště velkým meandrem ve tvaru S. (Kušiti dnes bývají nazýváni také Núbijci.) Od soutoku Modrého a Bílého Nilu zbývají africkému veletoku dva tisíce kilometrů vyprahlým terénem. Šest kataraktů (stupňovitých vodopádů) ho dělí na jednotlivé úseky. Počítaly se vždy od severu a byly to jakési milníky expanzivní politiky Egypta.

Egyptský Faraon Snofrew, otec Chufewa (zvaného též Cheops), se více než dva a půl tisíce let př. n. l. holedbal, že rozdrtil říši Kúš, odvedl jako zajatce sedm tisíc mužů a žen a ukořistil dvě stě tisíc kusů dobytka a ovcí.

Tutanchamon měl na podrážkách svých sandálů vyobrazené dva tmavé Kušity, aby je denně mohl zadupávat do prachu.

Teprve Thutmose I. (1506 - 1493 př. n. l.) pronikl s flotilou válečných lodí přes přirozený obranný val třetího kataraktu a dospěl snad až ke čtvrtým peřejím. Ty pak po staletí tvořily jižní hranici egyptské říše.

Přes neustálé drobné války a potyčky, které vedla říše Kúš s Egyptem, existovaly mezi oběma čilé diplomatické a především obchodní styky. Karavany přivážely z hlubin kontinentu z říše Kúš do Egypta hlavně zlato, ušlechtilá dřeva a minerály, slonovinu, kadidlo, oleje, pštrosí péra, kůže divokých zvířat a dokonce i živé opice. Dokazují to četné archeologické nálezy z Egypta.

Výměnný obchod kvetl pod ochranou obranných tvrzí z nevypálených cihel, které postavili egyptští faraoni Střední říše u druhého nilského kataraktu. V šedesátých letech je pohltily vody Asuánské přehrady.

Životní styl

Kúšité (nebo také Núbijci) postupně přebírali egyptský životní styl a brzy je od Egypťanů odlišovala jen barva pleti. Egyptský faraon jmenoval z řad Kúšitů svého vicekrále v hlavním kúšském městě Napatě a Amon začal být v říši Kúš uctíván snad ještě fanatičtěji než v Egyptě. Faraonovi zástupci v Kúši se obklopili egyptskými řemeslníky a přepychem, který si v ničem nezadal se sousední říší.

XXV. Dynastie

V desátém století př. n. l. se kúšská říše osamostatnila a stala se na Egyptě zcela nezávislou. Kolem roku 740 př. n. l. Pianchi, syn kúšitského krále Kašty, zasáhl do rozbrojů v Egyptě a zmocnil se vlády v jeho jižní části. Jeho bratr Šabako pak získal Dolní Egypt a založil novou, pětadvacátou egyptskou dynastii.

Až do roku 664 př. n. l. vládli sjednocenému Egyptu Kúšité a hlavním městem celé říše se stala Napata. Pianchi zachoval staroegyptské tradice a dal obnovit velký Amonův chrám, na jehož stěnách byla zvěčněna jeho vítězství. Byl první z Kúšitů, který si nechal zbudovat hrob v podobě pyramidy. Byla mnohem menší než pyramidy Staré říše na severu Egypta. Její základna měřila 12 krát 12 metrů , ale i tak působila díky strmějšímu sklonu 68° impozantně. V sousedství své pyramidy nechal Pianchi postavit pyramidy pro své manželky a hroby pro své koně.

Zásah Asyřanů

Poslední núbijský faraon pětadvacáté dynastie Taharka (689 - 664 př. n. l.) posázel říši Kúš chrámy pozoruhodnými svou velikostí i odvážnou architekturou. Dal pořídit i zlatý nápis na špičce skály ve výšce pětasedmdesát metrů. Za jeho vlády dosáhla kúšská říše vrcholu. Nakonec byl poražen Asyřany a musel se stáhnout daleko na jih. Asyřané měli v té době už moderní železnou výzbroj, zatímco Egypťané i říše Kúš byly ještě v době bronzové. K dopravě používali Asyřané velbloudy. Egypt se po krátké asyrské nadvládě vzepjal k poslednímu období samostatné existence pod vládou takzvané sajské dynastie. Definitivní tečku za jeho slavnou historií učinili Peršané v roce 525 před naším letopočtem.

Merojská kultura

Napata ležela příliš blízko egyptských hranic a tak se hlavním městem říše stalo Meroe. Město leželo mnohem jižněji mezi pátým a šestým kataraktem a s Napatou bylo spojeno karavanní cestou.

Podle města pojmenovali historici i novou kulturu, které dali název merojská. Měla bohaté zásoby železné rudy, z níž se vyráběly zbraně i nástroje. Podle historiků šlo zřejmě o první tavby železné rudy na africkém kontinentě. Egyptské hieroglyfy byly základem nového tzv. merojského písma a existoval i samostatný merojský jazyk. Místo o říši Kúš se začíná hovořit o království Meroe.

Kúšité postavili v Meroe královský palác z cihel a kamene, mohutnou přístavní hráz a mnoho stupňovitých pyramid.

Řekové nazývali obyvatele jihu Aithiopy (z toho vznikl název Etiopie), což znamená sluncem spálení. Herodotos píše o říši plné zázraků. Její bohatství bylo podle něj tak nesmírné, že i zajatci prý měli pouta ukutá ze zlata. V hlavním městě Meroe údajně vyvěral pramen, který voněl po fialkách a přinášel dlouhověkost. Nikdo tam neměl hlad a nouzi. Na takzvaný sluneční stůl pokládali v noci lidé vařené ryby a ve dne si ze stolu každý mohl vzít, co chtěl.

Pyramidy na území říše Kúš

Pyramidy na území říše Kúš

Na území říše Kúš se našlo přes tři sta pyramid, tedy více než v Egyptě. Všechny jsou výrazně menší a strmější než egyptské. Na rozdíl od egyptských byly většinou omítnuty a natřeny hlinkami. Je tu i další rozdíl. V Egyptě byli faraoni pohřbíváni uvnitř pyramidy, kúšitští vládci spočívali v podzemních komorách pod pyramidami a vchod byl pečlivě zasypán. Před pyramidami stály zádušní kaple s mohutnými pylony.

V říši Kúš hrály ženy významnou roli jako vládkyně zcela v duchu matriarchálních tradic černé Afriky. Ženám patří osm z osmatřiceti merojských pyramid a nápisy v zádušních kaplích odhalují, že to byly vesměs velmi významné osobnosti.

Roku 23 př. n. l. dobyl Egypt římský císař Augustus a jeho legie došly až do kúšské Napaty. Některé prameny tvrdí, že až do Meroe. Římané si podrobili několik kúšských měst a Napatu zničili. Stáhli se pak sice do Egypta, ale merojská říše začala upadat.

Kolem roku 300 n. l. dobyl Kúš křesťanský král Ezan z etiopského Aksumu. Připojil ho ke svému království a říše Kúš mizí z dějin.

Archeologické nálezy na území někdejší říše Kúš

Více o říši Kúš vypovídají archeologické nálezy. K nejvýznamnějším patří záhrobní výbava královny Amanišaketo, která nastoupila na trůn v roce 45 př. n. l. Do této výbavy patřilo sto pětapadesát ozdobných předmětů, které názorně dokumentují prolínání egyptských a afrických prvků. Například štíhlé egyptské bohyně dostávají plnější tvary afrických matron. Větší část pokladu je dnes v Egyptském muzeu v Berlíně.

Významný je i chrámový komplex Musauwarat es-Sufra jižně od Meroe. Chrámy jsou vybudovány na terasách. Po pohodlných pozvolných rampách k nim kdysi stoupala procesí pod vedením kněží. Komplex sloužil jako poutní místo. O velkých svátcích se tam zřejmě scházely zástupy vyznavačů tehdejších božstev.

Klenotem komplexu je Lví chrám vybudovaný kolem roku 220 př. n. l. zasvěcený bohu savan Apedemakovi. Na jedné stěně je zobrazen Apedemak, jak kráčí ozbrojený lukem a šípy v čele průvodu bohů. Hlavní egyptský bůh Amon se přitom ztrácí v zástupu jiných bohů. Na dalším reliéfu velebí nápis Apedemaka jako velkého, nepřemožitelného boha.

Přístup k hlavnímu chrámu hlídá kamenný slon v životní velikosti a plastiky slonů jsou po celém areálu. Usuzuje se, že to byli Kúšité, kteří jako první zkrotili slona afrického a využili ho ke svým válečným výpravám.


Další články

Říše Chimu byla nejmocnějším a nejrozvinutějším státním útvarem, který existoval na severním pobřeží Peru a jižním pobřeží Ekvádoru. Její vznik je dodnes obestřen nevysvětlenými otazníky. Existují indicie, které naznačují, že prvními vládci byli imigranti z Číny, kteří dokázali přeplout Tichý oceán o mnoho století dříve, než se předpokládalo.
Albíni, bílá zvířata mají v přírodě jen malou šanci přežít.
Černé perly vznikají v mělkých vodách atolů Francouzské Polynésie.
Černé neštovice, obnovení očkování na úzení Spojených států.
Vlašské ořechy jsou charakteristické vysokým obsahem antioxidantů v osemení.
Zkameněliny z Černé rokle, kde jsou nacházeny otisky trilobitů, hlavonožců a dalších živočichů.
Těstoviny v italské kuchyni.
Byla Byzantská říše dekadentní orientální země nebo kvetoucí stát?
Ostrov Zanzibar ležící na východoafrickém pobřeží, byl v minulosti důležitým obchodním centrem.
Vitamin C okolo kterého existuje celá řada nepřesností.
Velbloud, koráb pouště je na některých místech světa dodnes využíván jako dopravní prostředek.
Javorový sirup je sladká pochoutka z kanadských lesů.
Rakytník řešetlákový obsahuje v hojné míře vitamin C.
Poušť Gobi zvaná čínsky Ša-mo.
Dvojčata - setkání dvojčat se každoročně koná v americkém městečku Twinsburg.
Poušť Namib je záplava písku všech odstínů žluté, béžové, bílé, oranžové, červené i nafialovělé.
Mořské řasy jsou využívány mnohými asijskými kuchyněmi.
Písek jehož zrnka mají nejrůznější tvary i barvy.
Koupel je pro člověka čas odpočinku i očisty těla.
Kuchyně v průběhu dějin prošla spletitým vývojem.
Svatý grál je legendární kalich, který se stal součástí evropské kultury.
Koga, loď, která změnila Evropu v oblasti vlivu Hansy.
Jantarová komnata bývá někdy nazývaná osmým divem světa.
Olivový olej, jemuž se také říká nektar od Středozemního moře.
Mrtvé moře je jezero, jehož voda má vysoký obsah soli.
Ořechový olej nalézá uplatnění ve studené kuchyni.
Golfský proud udržuje v Evropě mírné klima.
Barvy, jichž existuje značné množství.
Filmový sníh, díky němuž jsou filmy a jejich natáčení nezávislé na rozmarech počasí.
Stavba pyramid pomocí draků, jejichž použití umožnilo manipulaci s těžkými břemeny.
Asertivita v různých životních situacích.
Zemní pyramidy jsou pozoruhodné výtvory přírody.
Voda jejíž nedostatek má na některých místech planety nepříznivé následky.
Divocí koně na ústupu do periferních oblastí.
Med v Egyptě i dalších starověkých říších.
Americký miniaturní kůň je výsledkem dlouhodobé šlechtitelské práce.
Jackie Chan a jeho filmy, ve kterých předvádí akrobatické kousky, které berou dech.
Skály a skalní útvary mají často nejrůznější prapodivná jména.
Zvířata ve filmu si dokážou najít cestu k srdcím diváků.
Vrásy - vrásky skal vznikly při horotvorných procesech.
Uruk, Gilgamešovo město - prvními kulturními a mocenskými centry v oblasti Mezopotámie byla sumerská města.
Rosettská deska pomohla při luštění egyptských hieroglyfů.
Kokosová palma je pro obyvatele tropického pásma nepostradatelnou rostlinou.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů