Oko

Opuštěná pískovna

Opuštěná pískovna slouží jako životní prostor rozmanitým druhům rostlin a živočichů.

Opuštěná pískovna
Opuštěná pískovna slouží jako domov rostlinám a živočichům.

Vedle útočišť, která lidé budují promyšleně a cílevědomě, mezi které patří například remízy, i vedle útočišť vzniklých ve výsadbách vytvořených za jiným účelem, jakými jsou například stromořadí, porosty na hrázích nebo větrolamy, existují i útočiště, která člověk vytvořil bezděčně činností spíše ničivou nežli tvořivou. V naší krajině je bezpočet takových míst - opuštěné pískovny, lomy, cihelny zůstávají jako jizvy uprostřed polí či lesů. Zpočátku vypadají nehostinně a ošklivě. Odhalená půda, písek, skály, rozježděné nerovné dno, rezavějící zbytky vybavení a leckdy i trosky budov, to vše vzbuzuje žalostný dojem. Avšak příroda se brzy zpustošených míst zmocní a kupodivu záhy je přemění ve stanoviště zajímavých rostlin, oživená množstvím krásných a leckdy i vzácných a chráněných tvorů.

Podívejme se tedy do opuštěné pískovny. Je ještě holá, chudý podklad se zdá být nevhodným pro vznik bohatšího rostlinstva, kolmé stěny zbylé po těžbě vyčítavě trčí vzhůru, na dně se usazuje kalná voda. A přece i toto prostředí přijde vhod některým živočichům ještě dřív, než se rostlinám podaří zapustit kořínky.

Kolmé stěny jsou přímo výzvou pro ptáky hnízdící ve vyhrabaných norách. V nejbližších jarních měsících se v pískovně objeví hejno břehulí a oživí ji svými akrobatickými kousky.

Jaro přivádí do pískovny ještě další osídlence. Pokud se vytvoří dostatečně velká nevysychající louže, přivábí pestrou sbírku obojživelníků. Nejčastěji v těchto malých vodách najdeme čolka tečkovaného, vzácněji čolka velkého nebo horského. Často se v louži usadí natrvalo drobné žabky kuňky obecné nebo žlutobřiché. Jejich smutné, jednotvárné hlásky dodávají celému místu poněkud melancholický ráz. Na jaře jejich skromnou písničku přehluší hlasy ropuch a melodické skřehotání některého z hnědých skokanů.

Malé vody v pískovnách jsou ovšem i vítanými útočišti vodního hmyzu, který ve vysychající krajině nachází stále méně vhodných nádrží. Nejdříve sem zalétnou rozmanití potápníci, příkopníci a jiní vodní brouci a ruku v ruce s nimi i ploštice - znakoplavky, klešťanky, vodoměrky. Sami vodní lupiči - copak asi loví? Kde se vzaly, tu se vzaly, objevily se ve vodě buchanky a perloočky, někdy dokonce i žábronožky a spolu s vodními řasami a rostlinami představují bohatě prostřený stůl. Záhy se objeví i larvy komárů a jiných much, jako vrtulník se přižene vážka a zásobí společenstvo dramaticky vyhlížejícími larvami s lapací maskou, zkrátka společenstvo se obohacuje každým dnem. Vítr časem přinese i semínka orobince či rákosu a co nevidět je ze špinavé louže malebné jezírko.

Život se však nesoustřeďuje jen kolem vody. I holý písek a suché výslunné stráně jsou docela žádoucím životním prostředím. Vyrazí zde ozdobné pryšce, ronící bílé mléko, na jaře rozkvetou žluté mochny a devaterníky, v létě modré a růžové vitody, objeví se dekorativní stříbrná máčka ladní, soubor pichláků jakoby naaranžovaných do efektních kulovitých trsů. Dno pískovny pokryje koberec různých jetelů, mezi nimiž vede jetel ladní, soupeřící s úrazníkem, průtržníkem, písečnicí douškolistou a různými jinými plazivými plevely. Záhy se objeví i půvabnější druhy - na nejsušších místech zlaté hvězdičky rozchodníků, různé druhy nachových hvozdíků, modrý pavinec, lila chrastavce, silenky s nadmutými kalichy i zářivá smolnička. A později vyrostou i mohutné svícny divizen, modročervený hadinec a spousta jiných zajímavých rostlin.

I člověk občas přidá svou trošku do mlýna, myslivci rozhodí pár semen vlčího bobu, slunečnice nebo některé pícniny, zahrádkáři s plevelem vyvezou i semena letniček, růžice netřesků nebo útržky z trsů skalniček. A tak bují v bývalé pískovně záplava vlčího bobu, kvete zde fialová iberka, modrá koulenka nebo i "nevěstin závoj", narůžovělý šater.

Po bylinách následují dřeviny - bříza, šípková růže, hloh... Zrají jahody a maliny či ostružiny.

To ovšem můžeme vidět na většině zpustlých míst. V pískovnách si však libuje i docela zvláštní, svérázná zvířena, původně obyvatelé nečetných pískových dun. Z brouků je to potemník písečný (Opatrum sabulosum) a různé druhy svižníků (Cicindela), ze síťokřídlého hmyzu mravkolev (Myrmeleon), pískorypka a také čmeláci. Pestré společenstvo doplňují různé druhy motýlů, pro něž je zde poslední možnost bezpečné existence. Posedávají zde půvabné vřetenušky, poletuje množství okáčů, modrásků a ohniváčků, ale leckdy zde nalezne útočiště i dlouhozobka nebo lišaj pryšcový. Kdo by mohl všechny ty zajímavé obyvatele pusté pískovny vyjmenovat!

Opuštěná pískovna je prvotřídní útočiště, a proto zasluhuje ochranu. Pískovna je zvláštní, výjimečný svět. Není nutné se ji snažit za každou cenu zalesnit nebo přeměnit v užitkový pozemek, například sad. Neveliká, zdánlivě ladem ležící plocha se bohatě odmění. Stane se domovem mnoha užitečných druhů, které budou opylovat rostliny a pronásledovat škůdce v širokém okolí.


Další články

Pitná voda z mořského dna pochází z pramenů pod mořskou hladinou.
Země, planeta mnoha tváří a nejrůznějších druhů životního prostředí.
Sladkovodní řasy jsou starobylým druhem života.
Semena s návnadou která jim pomáhá při přemístění.
Tropické deštné pralesy v Kostarice
Strnad obecný je nejhojnější z našich strnadů.
Pryšec skočcový je dvouletá bylina.
Čmeláci žijí v nevelkých koloniích.
Větrné mlýny na severu Německa
Chocholouš obecný je malý pěvec z čeledi skřivanovití.
Tropický deštný prales je královstvím stromů.
Chutnější jahody získané genovým inženýrstvím.
Skály a skalní útvary mají nejrůznější podivná jména.
Potápník vroubený dorůstá velikosti 30 až 35 mm.
Zvířata a orientace - Jaké metody orientace zvířata používají.
Země bez lidí - Jak by vypadala pozemská krajina, kdyby ji lidé náhle opustili?
Mořské řasy jsou v Číně a Japonsku součástí jídelníčku již odedávna.
Proč se tvoří hvězdičky před očima po úderu do hlavy.
Písek zdrojem energie - Zvyšování cen ropy a energií obecně oživilo zájem o nové zdroje energie.

Podívejme se do opuštěné pískovny, toto prostředí přijde vhod některým živočichům ještě dřív, než se prvním rostlinám podaří zapustit kořínky.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů