Oko

Bitva u planety Shili

V předchozím díle příběhu Peťasův majestát vyplouvá do bitvy u planety Shili.

Velkoadmirál Sklenář pohlédne na nepřátelskou flotilu. "Tady končí legenda velkoadmirála Thrawna," pronese ke členům svého štábu shromážděným na můstku jeho vlajkové lodi. "Povšimněte si, že zaujal klasickou obrannou formaci, deflektorní štít na deflektorním štítu pro jejich vzájemné posílení a nepokouší se o žádný ze svých divokých kousků, které mu v minulosti náhodou vyšly a díky kterým si získal jistou, myslím, že značně nafouknutou, proslulost. Proti různým pirátům, pašerákům, rebelům a otrhancům z neznámých oblastí se tím mohl prosadit, nyní však čelí disciplinované vojenské síle v regulerní bitvě a nepomohou mu žádné triky ani lord Peťas s jeho kabaretními kousky Sílou. Nic jiného totiž, pánové, ta opěvovaná Síla není. Ani se nedivím, že si ti dva tak rozumí, jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet, to, co mu toleruje lord Peťas, by Thrawnovi u nikoho jiného neprošlo," prohlásí rezolutně velkoadmirál Sklenář, zatímco jeho flotila rozdělená do dvou kýlových formací vedených každá jedním z jeho hvězdných superdestruktorů třídy Executor bere do kleští Peťasovu obrannou formaci. Účelem tohoto manévru je co nejvíce ztížit zaměření axiálního superlaseru představujícího hlavní zbraň Peťasovy vlajkové lodi. Obě bojová uskupení rychle překonávají vzdálenost dělící je od obranné formace Peťasových lodí přehrazující jim cestu k planetě.

Peťasův majestát
Peťasův majestát.

Na můstku Peťasova majestátu sleduje velkoadmirál Thrawn blížícího se nepřítele. "Jste si jistý, že nám skočí na vějičku, velkoadmirále?" otáže se lord Peťas sledujíc nepřítele seřazeného v této fázi bitvy před axiálním superlaserem Peťasova majestátu jako cíle na střelnici a zvažujíc, zda raději nebrat vrabce v hrsti než holuba na střeše. "Dejme jim chvilku, oni na to přijdou," odvětí velkoadmirál Thrawn, nespouštějíc oči z nepřátelské flotily. Lord Peťas odolá nutkání uplatnit svoji autoritu a vydat rozkaz k palbě, otočí se a odchází za velkoadmirálkou Ar'alani, ponechávajíc moudře velení v bitvě tomu, kdo to umí nejlépe.

Napětí na můstku Sklenářovy vlajkové lodě v očekávání zásahu axiálním superlaserem, s nímž počítají a co nejrychlejším přiblížením pod vzdálenost, na kterou se dá použít, se snaží minimalizovat škody, by se dalo krájet, avšak úder nepřichází. Velkoadmirál Sklenář přejede pohledem členy svého štábu, jeho pohled se zastaví na pobočníkovi, který nervózně nadhodí: "Že by jejich axiální superlaser nefungoval? Kdo ví, v jakém technickém stavu vlastně je, zda mají zázemí pro údržbu tak velkých lodí, jako je třída Eclipse a jestli vůbec mají personál na jeho obsluhu, podle toho, co víme, tvoří většinu jejich posádek Chissové, Togrutové a roboti, ani nemají dostatek lidí pro své lodě."

Jakoby potvrzujíc jeho slova se zpoza obranné formace vynořil křižník třídy MC-85 a zamířil pryč kurzem, při kterém bude míjet druhou z formací Sklenářovy flotily. "Vidíte, jejich flotila se začíná rozpadat, první dezertéři opouští ztracenou bitvu." Jeho další slova přeruší modrý hologram velitele druhé flotily admirála Bendy dožadujícího se instrukcí. "Nechte je uniknout, pokračujeme v kurzu k hlavnímu cíli, mají jedinou loď, která nás může ohrozit a tu musíme zneškodnit. Navíc, když je necháme uniknout, možná je budou následovat další," dodá po chvilce.

Zatímco lord Peťas družně konverzuje s velkoadmirálkou Ar'alani, od formace se oddělivší křižník Peťasova vlaštovka, v jehož zákrytu, zastíněn před pohledy ze Sklenářovy flotily jeho trupem, jej doprovází opravený a znovuzprovozněný starý křižník Malevolence, pokračuje v letu k nepřátelské formaci. "Jestli na něj spustí palbu, bude muset Peťasova vlaštovka ustát podobný výprask, jako jeho sesterská loď Raddus od flotily Prvního řádu," podotkne lord Peťas.

"Myslím, že ne, o Malevolenci za ním neví a samotný Peťasova vlaštovka pro ně nepředstavuje hrozbu. Sklenář není žádný hlupák, aby se pustil do nedůležitého cíle, zatímco ho ohrožuje Peťasův majestát. A i kdyby ne, štíty Peťasovy vlaštovky nějaký ten zásah vydrží."

A skutečně obě formace Sklenářovy flotily pokračují v kurzu přibližujíc se každým okamžikem k obranné formaci.

Již je zde okamžik, kdy zbývá několik málo vteřin do chvíle, kdy bude Peťasova vlaštovka míjet nepřátelskou flotilu, když vtom se na přídi Peťasova majestátu aktivují hlavní baterie axiálního superlaseru, z každé vytryskne zelený paprsek, spojí se do jediného mocného paprsku, který vystřelí směrem k Bendově formaci. Chvilku není velkoadmirálovi Sklenářovi jasné, zda výstřel směřuje v aktu pomsty na odlétající křižník MC-85 nebo zda je cílem Bendova formace a pak již výstřel dopadne na nepřátelské lodě. Síla výstřelu je přesně regulována, aby pouze shodila deflektorní štíty nepřátelských lodí a zatímco je pozornost nepřátel upřena na výstřel axiálního superlaseru, Peťasova vlaštovka zpomalí, z jejího zákrytu vypluje Malevolence a již se na Bendovu formaci řítí další pohroma, Malevolence vypálí z obřího iontového kanonu a vyřazuje elektronické systémy lodí Bendovy formace.

Velkoadmirálovi Sklenářovi na okamžik zamrzne úsměv ve tváři. Pak se vzpamatuje, zavelí: "Pokračuje v útoku," a začne úkolovat všechny kolem sebe, aby jim činnost nedala přemýšlet nad tím, jak snadno byla právě zneškodněna polovina jejich flotily. Zbývá mu však druhá polovina a stále má slušnou šanci zvítězit, sice ne tak snadno, jak již začínal doufat, ale stačí rychle se dostat k Peťasovu majestátu a pak čeká Thrawna překvapení v jeho vlastním stylu. Takhle se to Sklenářovi líbí, dá tomu otravnému Thrawnovi ochutnat jeho vlastní medicínu.

Zkrátivše rychle vzdálenost, zbytek Sklenářovy flotily je nyní v relativním bezpečí před axiálním superlaserem, pouze sporadicky ostřelován turbolasery a s tím si deflektorní štíty dokážou poradit. Sklenářův vlajkový hvězdný superdestruktor přirazí k boku Peťasova majestátu, jeden vesmírný gigant vedle druhého asociujíce dávno zapomenuté vzpomínky na pradávné souboje námořních lodí, kdy jedna plachetnice zahákovala druhou, srovnají vzájemné pozice, silová pole udržijící uvnitř hangárů vzduch se prolnou a již se do nitra Peťasova majestátu hrne záplava bitevních droidů koordinovaných taktickými droidy. Tisíce a tisíce bitevních droidů zaplavují hangár Peťasova majestátu. Krom bitevních droidů se v hangáru nic nehýbe, až podivně nepřirozený klid, který taktického droida velícího první invazní vlně zneklidní. Než však stačí vyhodnotit situaci, v hangáru se přece jen něco pohne, zpoza jedné ze stojánek pro stíhačky se vynoří lady Bezbolestná, imperiální terminátorka typu T-X9001(is) a infikuje bitevní droidy nanoboty, které se začnou lavinovitě šířit z jednoho bitevního droida na druhého a z toho opět na dalšího, dalšího a dalšího, až zasáhnou i taktického droida již chvíli vnímavšího, jak ztrácí kontrolu nad jedním bitevním droidem za druhým, až vtom najednou, celou první útočnou vlnu má opět pod kontrolou, avšak něco je přece jen jinak, proč chtěl útočit do Peťasova majestátu, když nepřítel je na opačné straně. Jeho nadřízená, jejíž rozkazy plní, mocná a silná T-X9001(is), mu pokyne a on droidům vydá rozkaz obrátit se a začít útočit správným směrem, do nitra Sklenářova hvězdného superdestruktoru, roznášejíc dál a dál nanoboty infikující další a další droidy, dostávajíc je pod kontrolu lady Bezbolestné. Avšak vedle lady Bezbolestné vnímá ještě někoho jiného, princeznu Ahsoku a její bitevní meditaci rozprostřenou nad celým bojištěm, taktický droid přímo hmatatelně vnímá Ahsočinu přítomnost, jeho velení je nyní rychlejší, přesnější a preciznější. Jak se nanoboty šíří, jeden po druhém budou droidi přecházet na naši stranu, seznajíc, že sloužit Sklenářovi je hloupost, jediný vládce, který je hoden jejich loajality, je lord Peťas. Taktický droid se podiví, jak si mohl kdy myslet něco jiného.

Zděšen nečekaným vývojem situace vydá velkoadmirál Sklenář zoufalý rozkaz odpoutat se od Peťasova majestátu, avšak již je pozdě, přestože se oba hvězdné superdestruktory od sebe odpoutají a začnou se vzdalovat, infekce se mezi droidy dál nezadržitelně šíří, až nezbývá Sklenářovi jediný droid. Na palubě Sklenářovy vlajkové lodi zavládne přímo hmatatelné ticho. Ticho před bouří. Nebo spíše ticho před katastrofou. Vtom z chodby dolehnou ke sluchu Sklenářova štábu zvuky divoké přestřelky a tupých úderů, které rychle utichnou. Chvilku se nic nehýbe a poté mezi oběma křídly bezpečnostních dveří proteče stříbřitý tekutý kov, zformuje se do dvou háků, zabere, bezpečnostní dveře se se skřípotem přemáhaného mechanismu rozevřou a dovnitř vkročí lady Bezbolestná zasypaná smrští výstřelů z osobních zbraní členů Sklenářova štábu. Nevšímajíce si střelby, jejíž zásahy jí pouze narušují tvar tekutého kovu, který však ihned nabývá původního tvaru a opět na povrchu lady Bezbolestné naběhne textura dotvářející vizuální dojem lidského těla. lady Bezbolestná dokráčí k velkoadmirálovi Sklenářovi, pozvedne ruku, dotkne se Sklenářova těla a lady Bezbolestná nabyde Sklenářovy podoby od originálu k nerozeznání. Zatímco lady Bezbolestná nabývá Sklenářovy podoby, v jejích šlépějích nakráčí dovnitř skupina T-X(is), každá z nich se dotkne jednoho z členů Sklenářova štábu a vezme na sebe jeho podobu.

Kapitán hvězdného destruktoru Novák je zmaten, ledva se Sklenářův superdestruktor odpoutal od Peťasova majestátu, sezval velkoadmirál Sklenář všechny kapitány lodí na poradu. Novákův raketoplán zaparkoval do řady raketoplánů ostatních kapitánů a sotva rampa zarachotí o podlahu hangáru, vykročí Novák v čele svého doprovodu rázným krokem známou cestou do poradního sálu. Dorazil jako poslední a musí si pospíšit, aby nezdržoval ostatní.

"Kapitáne Nováku, dovolte mi doprovodit vás na místo porady, pořádá se jinde, než obvykle," osloví jej mladý poručík poté, co mu zasalutuje. Následujíc poručíka, dojdou k šedě natřeným ocelovým dveřím, kterými vkročí do malé prázdné kajuty připomínající spíše než místo konání porady celu. Než stihne začít protestovat, chytí jej poručík za ruku, rysy poručíkova obličeje i celé jeho tělo se roztečou, změní podobu a kapitán Novák nevěřícně zírá sám na sebe. Zatímco jeho dvojník se rozteče, zformuje do tvaru obřího červa ze stříbřitého tekutého kovu a odplazí se do umyvadla v rohu cely, do zad kapitána Nováka vráží členové jeho doprovodu, odzbrojeni, zkopírováni a zatlačeni do cely dalšími terminátory T-1001(is). Za zády jim zaklapnou dveře cely, konec červa zmizí v odtoku umyvadla, ozve se zakřípání klíče uzamykajícího jejich celu a pak se v jejich cele rozhostí ticho.

Poté, co jim byly odebrány veškeré spojovací prostředky, zbraně i hodinky, ztratil kapitán Novák pojem o čase uplynuvším, než do cely nakráčela další skupina odzbrojených Sklenářových vojáků, od nichž se dozvěděli, že celá Sklenářova flotila je doslova převrácená vzhůru nohama. "Poté, co se kapitáni lodí vrátili z porady, začaly masivní přesuny posádek mezi loděmi. Vždy po malých skupinách, jako je ta naše, jsme byli posíláni na Peťasův majestát, prý abychom jej převzali po Peťasově kapitulaci. Zpět pak raketoplány přivážely bitevní droidy, kteří nahrazovali přesunuté posádky, my jsme z našeho hvězdného destruktoru byli poslední z původní posádky a na ostatních lodích je situace podobná. Že jsme byli oklamáni nám došlo, až když nás po příletu odzbrojili a šoupli sem k vám," líčí kapitánovi Novákovi obraz zkázy jeden z nově dorazivších vojáků.

lord Peťas

Ve stejné době na jiném místě Peťasova impéria se odehrává příběh domobrana.


Další články

Lissieliny světelné meče mají čepele karmínově červené barvy.

Gabriela v příběhu klenoucím se přes dlouhá tisíciletí.

Terminátor: Příběh Cameron začíná po Cameronině znovuvyrobení.

Náročný Alienin výcvik v bojových uměních.

Lissiel, jsi článek řetězu mistrů a učedníků.

Terestrická planeta Venuše bývá považována ze sestru planety Země.

Vetřelčí královna Aliena je domácí mazlík lorda Peťase.

Několik základních zkušeností, jak chovat vetřelce a čemu při jejich chovu věnovat pozornost.

Alienin čokoládový dort na oslavě jejích narozenin.

Rudá planeta Mars obíhá okolo Slunce zhruba o 78 miliónů kilometrů dále než naše modrá planeta Země.

Obří planeta Jupiter je největší z planet sluneční soustavy.

Bitva u planety Shili.

Šéfkou imperiální diplomacie Arihndou Price dojednaná smlouva s Yautja ukončuje roztržku, která vznikla únosem Alieny a dojednává podmínky vzájemných vztahů.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů