Oko

Rozvodná síť elektrické energie

Rozvodná síť elektrické energie
Rozvodná síť elektrické energie. Obrázek: Wikipedia, autor: Kriplozoik.

Rozvodná síť elektrické energie, nazývaná také elektrická přenosová soustava, je vzájemně propojený soubor vedení a zařízení sloužící k distribuci elektrické energie o patřičných parametrech.

Rozvodná síť elektrické energie je systém zařízení, která zajišťují přenos elektrické energie od výrobců k odběratelům, čímž se míní přenos ve velkých měřítcích, od velkých zdrojů (elektráren) k velkým rozvodnám.

Rozvodná síť elektrické energie tvoří páteř přenosu elektrické energie a zajišťuje přenosy na velké vzdálenosti a ve velkých objemech.

Část rozvodné sítě elektrické energie od rozvoden k jednotlivým uživatelům se nazývá distribuce elektrické energie a odpovídající zařízení distribuční soustava.

Přenosovou soustavu rozvodné sítě elektrické energie tvoří především soustava dlouhých nadzemních vedení velmi vysokého napětí. Dále pak kabely, transformátory, odpojovače, vypínače, bleskojistky, kompenzační prvky a systémy řízení a regulace sítě.

Tuzemskou přenosovou soustavu tvoří vedení vvn 400 kV, 220 kV, vybraná vedení 110 kV a řada transformačních stanic. Mezinárodně je rozvodná síť elektrické energie propojena s dalšími rozvodnými sítěmi elektrické energie partnerských států.

Zajištění systémových služeb je prováděno skrze tzv. podpůrné služby (PpS), pomocí kterých je možné korigovat rozdíly mezi výrobou a spotřebou elektřiny, a to změnami spotřeby nebo výkonů zdrojů.


Další články

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně byla uvedena do provozu v roce 1996.

Dabholská elektrárna má kapacitu výroby elektrické energie 740 MW.

Rozvodná síť elektrické energie slouží k dopravě elektrické energie na mnohdy i značné vzdálenosti a ve značných objemech.

Články:

Rozvodná síť elektrické energie je systém zařízení zajišťujících přenos elektrické energie.

Rozvodná síť elektrické energie je propojovací technologie pro distribuci elektrické energie o patřičných parametrech.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů